Rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen hos Barnflickan innehåller följande moment:

Behovsanalys

När vi har behov av nya barnvakter:
1. Anställning av kandidat från Barnflickans befintliga kandidatbank
2. Annonsering efter nya kandidater
3. Rekommendationer från befintliga barnvakter eller i övrigt kontaktnät

Kravprofil

Syftet med kravprofilen är att säkerställa att familjens behov tillgodoses, dvs ett underlag för att finna rätt barnvakt till familjen.
Kravprofilen görs tillsammans med familjen inför varje anställning och utgår helt från familjens behov.
I kravprofilen görs en kartläggning av arbetets innehåll samt vilka kunskaper och egenskaper den person vi söker bör ha.
Barnflickan ställer också generella krav som gäller för alla barnvakter. Dessa är:
• Alla våra barnvakter ska vara minst 16 år.
• Prickfritt belastningsregister, vi begär alltid in utdrag från belastningsregistret.
• Erfarenhet av barn
Vid rekrytering kompletteras grundkraven med familjens specifika önskemål.

Rekryteringskanaler

1. Kandidatbank
2. Annonsering, tex genom arbetsförmedlingen
3. Kontaktnät / rekommendationer

Behandling av ansökningar

Alla kandidater får en bekräftelse på att deras ansökningar har tagits emot.
Sökande som kommit på intervju men inte anställs eller registreras i kandidatbanken får ett svar när beslut gällande detta fattats.
Även sökande som inte kallas till intervju får ett svar. Barnflickans huvudkanal för att ta emot och behandla ansökningar är genom e-post.

Ansökningshandlar ska behandlas konfidentiell och med respekt för kandidaternas integritet.

Urval

Vid urvalet sorterar Barnflickan in kandidaterna i tre kategorier:
1. de som uppfyller kraven i kravspecifikationen, generell eller specifik, och som kan komma att kallas till intervju,
2. de som uppfyller kraven i kravspecifikationen men som vid en första bedömning inte är aktuella för anställningsintervju,
3. de som inte uppfyller de krav som har ställts i kravspecifikationen
De bästa ur kategori ett kallas till intervju.

Intervju

Syftena med intervjun är:
– att lämna information om arbetsgivaren, arbetsuppgifterna och eventuellt om
aktuell familj
– att stämma av/komplettera de uppgifter som har lämnats i ansökningshandlingarna
– att ta reda på kandidatens motiv för att söka anställningen
– att ta reda på kandidatens personliga egenskaper och utvecklingspotential
– att ta reda på mer om möjliga referenser

Referenser

Innan beslut om anställning tar Barnflickan alltid minst två muntliga referenser.

Polisregister
En förutsättning för att bli anställd på Barnflickan är att kandidaten kan visa upp ett prickfritt belastningsregister. Vid intervjutillfället ombeds kandidaten därför att fylla i en ansökan om utdrag från belastningsregistret. Kandidaten ombeds att, så snart utdraget kommit, skicka det till oss.

Anställningsbeslut

Beslut om anställning får endast fattas när en befintlig kund och ett faktiskt uppdrag existerar.
När beslut har fattats om anställning ska ett skriftligt anställningskontrakt upprättas.
Mall för anställningskontrakt finns och ska alltid användas.

Utbildning

Alla nya barnvakter går igenom Barnflickans säkerhetsutbildning, som är en skräddarsydd och heltäckande utbildning i första hjälpen och barnolycksfall.

Jobba som barnvakt? Intresseanmälan

Anlita barnvakt? Intresseanmälan.